ราคาทองคำในประเทศไทยใครเป็นผู้กำหนด? และขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้าง?

ราคาทองคำในประเทศไทยใครเป็นผู้กำหนด? และขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้าง?

สำหรับราคาทองคำในประเทศไทยนั้น ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองคำ( www.goldtraders.or.th ) ประกอบไปด้วย 5 ห้างทอง ได้แก่

 • ห้างทองจินฮั้วเฮง
 • ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง
 • ห้างทองเลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์
 • ห้างทองหลูชั้งฮวด
 • ห้างทองแต้จิบฮุย

ในการกำหนดราคาทองคำ ทางคณะกรรมการฯ ได้ยึดถือหลักประชาธิปไตย และให้การดูแลตลอดช่วงระยะเวลาของการซื้อขาย ราคาทองคำที่ถูกกำหนดขึ้นมานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากราคา Gold Spot บวกหรือลบค่า Premium จากผู้ค้าทองในต่างประเทศ ( และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้น ว่าเป็นสภาวะการนำเข้า หรือการส่งออก ) จากนั้นจึงนำมาคำนวณกับค่าเงินบาท แล้วแปลงหน่วยน้ำหนักจากหน่วยออนซ์ (ounze) ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของไทย คือ บาท โดยการตัดสินใจประกาศราคาทองในประเทศแต่ละครั้งนั้น ทางสมาคมค้าทองคำ จะต้องพิจาราณาองค์ประกอบของ Demand และ Supply ทองคำภายในประเทศเป็นสำคัญอีกด้วย

ตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาทองในประเทศไทย

ตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาทองในประเทศไทย สรุปได้ 4 ตัวแปร ดังต่อไปนี้

1. ราคาทองคำต่างประเทศ (Gold spot)

ราคาทองคำต่างประเทศ (Gold spot) เป็นราคาอ้างอิง ที่ยังไม่ได้มีการบวก หรือลบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการส่งมอบทองคำ เป็นการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบ หากพิจารณาดูตามราคา Gold spot จะเห็นว่ามีทั้งฝั่ง Bid และ Ask ซึ่งก็คือราคารับซื้อ และราคาขายออก นั่นเอง ซึ่งในการซื้อทองคำจากต่างประเทศ ผู้ขายจะใช้ราคา Ask ในการคำนวณ ส่วนเมื่อขายกลับไปยังผู้ค้าทองคำต่างประเทศ จะใช้ราคา Bid ในการคำนวณ และทางสมาคมค้าทองคำ ก็ใช้หลักในการพิจารณาเช่นเดียวกันนี้

2. อัตราค่า Premium ( ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า/ส่งออกทองคำ )

เมื่อมีความต้องการซื้อทองคำจำนวนมากจากผู้สนใจลงทุนในทองคำ และปริมาณทองคำภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ร้านค้าทองจึงจำเป็นต้องอาศัยการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือการซื้อทองคำจากผู้นำเข้า ซึ่งผู้นำเข้าก็ต้องซื้อต่ออีกทอดหนึ่งจากผู้ค้าในต่างประเทศ โดยจะมีการคิดค่า Premium

ซึ่ง ค่า Premium คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อที่นำเข้า หรือส่งออกทองคำ รวมถึงค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าประกันภัยต่างๆ ซึ่งจะถูกกำหนดมาโดยผู้ค้าทองในต่างประเทศ ซึ่งเรียกง่ายๆว่า เป็นต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเข้ามาขายผู้บริโภคในประเทศไทย นั่นเอง

โดยในการคำนวนจะนำราคา Gold Spot บวกค่า Premium เข้าไปด้วย ซึ่งในทางกลับกัน เมื่อมีประชาชนมาขายทองคำแท่ง คืนให้กับร้านทองจำนวนมากๆ ร้านทองจำเป็นต้องทำการขายกลับคืนมาให้กับบริษัทผู้นำเข้า และผู้นำเข้าก็จะทำการขายคืนกลับไปให้กับผู้ค้าทองในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง

ในจุดนี้ต่างประเทศจะใช้ราคา Gold Spot ฝั่ง BID และหักลบค่าใช้จ่าย Premium ในฝั่งขายออกนี้จะเรียกว่า Discount สำหรับสภาวะปกติค่า premium หรือ discount จะอยู่ที่ +1 ถึง 2 เหรียญต่อออนซ์ แต่ในสภาวะผิดปกติ จากการที่ราคาทองคำในต่างประเทศปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างมาก และรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้มีความต้องการซื้อทองคำจากทุกประเทศในโลกพร้อม ๆ กัน

เมื่อมี Demand ในตลาดโลกมาก จะทำให้เกิดการแย่งซื้อ ส่งผลให้มีการปรับขึ้นลงค่า premium และ discount จากผู้ค้าในต่างประเทศอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากเช่นกัน โดยอาจอยู่ในช่วง +10 ถึง 20 เหรียญต่อออนซ์ หรือในบางครั้งอาจสูงถึง +25 เหรียญต่อออนซ์ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก

3. ค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐ

ค่าเงินบาทที่ใช้ในการคำนวณราคาทองคำในประเทศไทย จะใช้อัตราการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ gold spot และมีการใช้ราคาในฝั่ง Bid และ Ask เช่นเดียวกัน และหากมีสภาวะวิกฤตของสถาบันการเงิน แต่ละธนาคารก็จะบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วยเช่นกัน

4. Demand และ Supply ภายในประเทศ

นอกจากคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองคำ จะพิจารณาราคา Gold Spot  ค่า Premium และค่าเงินบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน Demand และ Supply ภายในประเทศอีกด้วย เพื่อที่จะตัดสินใจประกาศราคาทองคำภายในประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาทั้ง 5 คน จะพิจารณาจากปริมาณ และราคาที่เกิดขึ้นในการซื้อขายระหว่าง

 • ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกทองคำ
 • ร้านค้าทองเยาวราช
 • ร้านค้าส่งทองคำ
 • ร้านค้าปลีกทองคำ
 • ผู้ลงทุนทองคำรายใหญ่
 • ผู้ลงทุนทองคำรายย่อย

สรุป

การกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย มิใช่ว่าร้านทองจะซื้อขายกับประชาชนผู้สนใจลงทุนในทองคำเพียงฝ่ายเดียว หากทำความเข้าใจให้ละเอียดแล้ว จะพบว่า ทุกภาคส่วนล้วนมีการซื้อและขายทองคำด้วยกันเองตลอดเวลา และการซื้อขายของร้านค้าทองด้วยกันเอง ซึ่งจะมีปริมาณที่มากกว่าการซื้อขายกับผู้ลงทุนทั่วไปหลายเท่าตัวอีกด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงจากตลาดต่างประเทศมากไป ร้านทองด้วยกันเองจะมีการวิ่งเข้าหาซื้อหรือเทขายกันเอง ส่งผลให้สมาคมค้าทองคำ ต้องปรับราคาให้เหมาะสมในที่สุด เพื่อสะท้อนถึงความต้องการทองคำของตลาดตามความเป็นจริง ตามกฎของ Demand และ Supply กลไกของตลาดดำเนินการไปด้วยตัวของมันเอง

เช่น หากราคาทองของสมาคมค้าทองคำ ประกาศต่ำกว่าตลาดโลกมาก ก็จะมีกลุ่มผู้ตระเวนซื้อทองรูปพรรณเก่าตามร้านทองทั่วประเทศ และขายทองให้ผู้ส่งออกต่างประเทศได้ส่วนต่างผลกำไรโดยตรง โดยไม่ผ่านร้านทองทำให้ร้านทองเสียรายได้ส่วนนี้ไปอย่างเห็นได้ชัด หรือหากมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลกมาก ก็จะมีผู้นำเข้าทองนำทองมาขายให้ร้านทองโดยทันทีเช่นกัน เนื่องจากจะได้กำไรจากค่าส่วนต่างที่มาก

ดังนั้น การที่ผู้สนใจลงทุนในทองคำดูราคา Gold spot จาก Website ต่างประเทศ แล้วนำมาคำนวณตามสูตรตรงๆ ก็จะได้ราคาที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงในการซื้อขายที่มีการส่งมอบทองจริง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า ตลาดค้าทองคำของไทยนั้น เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และสามารถดำเนินไปด้วยกลไกทางการตลาดที่แท้จริง

แหล่งที่มาอ้างอิงจาก เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 28,000.00 28,100.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,814.00 27,500.24 28,600.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,632.60 24,750.22 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 1,451.20 20,000.19 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 816.00 12,370.56 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 635.00 9,626.60 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,880.00 28,500.80 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 16,410.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,751.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,754.55
นิวยอร์ค 1,770.80 1,767.70

ราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ ( www.goldtraders.or.th )

ราคาทองคำประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง

 

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,100.00 19,200.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,237.00 18,752.92 19,700.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,113.30 16,877.63 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 989.60 15,002.34 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 557.00 8,444.12 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 433.00 6,564.28 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,282.00 19,435.12 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,520.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,223.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,231.15
นิวยอร์ค n/a 1,233.43

หลักในการกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย

ความรู้ที่คุณออกจากเพื่อนและพี่น้องของคุณที่สนใจลงทุนในทองคำ ทุกคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเขาถึงอยากรู้ราคาทองคำตอนนี้ ราคาทองคำร่วงลง เมื่อไหร่จะเป็นอย่างไร? คุณคือใคร? หรือในกรณีใด ๆ จะได้รับการรับรู้โดยบุคคลหนึ่งหรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ การพิจารณาอีกประการคือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาทองคำทุกวัน

หลักในการกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย

ราคาทองคำไทย มีหลายปัจจัย คณะกรรมการสมาคมทองคำแห่งชาติกำหนดระยะเวลาการทำธุรกรรม หลักการประชาธิปไตยในการกำหนดราคาทองคำ ถือ 3 votes จาก 5 คะแนนโหวต คณะกรรมการประกอบด้วยร้านค้าทองคำชั้นนำห้าแห่ง จากประเทศไทย

5 ร้านทองคำใหญ่ที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคาทองคำไทย
1.ห้างทองจินฮั้วเฮง
2.ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง
3.ห้างทองเลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์
4.ห้างทองหลูชั้งฮวด
5.ห้างทองแต้จิบฮุย

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนี้ สำหรับราคาทองคำในสมาคม ขึ้นอยู่กับพรีเมี่ยมบวกหรือลบในจุดทองจากผู้ค้าทองต่างชาติ (การนำเข้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือส่งออกหลังจากนั้นจะคำนวณเป็นเงินบาทและแปลงหน่วยน้ำหนักออนซ์ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของประเทศไทยตามการตัดสินใจกำหนดราคาทองคำของแต่ละประเทศสมาคมมี demand นอกจากนี้จำเป็นต้องจัดหาส่วนประกอบทองภายใน

ตัวแปรสำคัญในการกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ราคาทองคำ (Golden Spot)
2. เกิดขึ้นเมื่อนำเข้า / ส่งออกพรีเมี่ยมทอง)
3. ค่าเงินบาท
4. อุปสงค์และอุปทานทองคำในประเทศ

เป็นสิ่งสำคัญที่นี่ที่แต่ละตัวแปรทั้งสี่ใช้เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาทองคำที่บ้านซึ่งอธิบายไว้ในรายละเอียด

1. ราคาทองคำ (Gold Spot) ราคาทองคำ (Gold Spot)
นี่คือราคาอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ไม่ได้เป็นบวก หรือลบค่าใช้จ่ายออก ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจริงกับการส่งมอบทองไม่ได้ทำ พิจารณาราคาของ Gold Spot มีทั้งราคาเสนอซื้อและถามราคาซื้อ และราคาขายเอง ซื้อทองจากต่างประเทศ ผู้ขายจะใช้ราคาที่ระบุในการคำนวณเราจะใช้ราคาในการคำนวณเช่นเดียวกับหนึ่งที่สอดคล้องกันดังนั้นเราจะขายให้กับผู้ค้าต่างประเทศในทองคำ ในการกำหนดราคาทองคำในประเทศเราต้องคำนึงถึงราคาทองคำ ตลาดทองคำในประเทศคืออะไร? ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณซื้อทองคุณต้องนำเข้าทอง หากต้องการขายทองจำนวนมากคุณต้องส่งออก

2. ค่าเบี้ยประกันภัยพิเศษ (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าทองคำ)
เมื่อมีความต้องการทองจากนักลงทุนที่สนใจทอง และประเทศไม่มีเงินมากพอ ผู้ค้าทองต้องนำเข้าทองจากต่างประเทศ กล่าวคือซื้อจากผู้นำเข้า ผู้นำเข้าจำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมจากผู้ค้าในต่างประเทศ จ่ายเบี้ยประกันภัยแล้ว

พรีเมี่ยมเป็นมูลค่ามัน นำเข้าหรือส่งออกทองคำ รวมค่าจัดส่ง เบี้ยประกันภัยที่กำหนดโดยผู้ค้าทองคำต่างชาติ เป็นเพียงค่านำเข้าทองคำจากต่างประเทศและขายในประเทศไทย เมื่อคำนวณราคา spot และ premium ในทางกลับกันเมื่อคนขายทองคำแท่ง กลับไปที่ร้านทองมากมาย ร้านทองควรจะขายให้กับผู้นำเข้า นอกจากนี้ผู้นำเข้าจะขายให้กับผู้ค้าทองคำในประเทศอื่น ๆ ขณะนี้ชาวต่างชาติใช้ราคาสปอตของ BID และหักค่าใช้จ่าย

พรีเมี่ยมที่ขายเพื่อขายเรียกว่าส่วนลดตามระยะเวลาปกติและเบี้ยประกันภัยหรือส่วนลดจะอยู่ที่ 1 ถึง 2 เหรียญต่อออนซ์ แต่อยู่ในสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบัน ราคาทองคำในต่างประเทศปรับตัวลดลง จะเร็วขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ในขณะเดียวกันความต้องการทองจากทุกประเทศทั่วโลกจะบังคับให้คุณได้รับความต้องการทั่วโลก เป็นผลให้โบนัสและส่วนลดจากผู้ค้าต่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและอย่างจริงจัง ราคาอยู่ระหว่าง 10 เหรียญต่อออนซ์ถึง 20 เหรียญบางครั้งถึง 25 เหรียญต่อออนซ์ ไม่เคยชอบในอดีต

3. ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
ค่าเงินบาทเมื่อคำนวณราคาทองคำในประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่ใช้อัตราค่าภาษีระหว่างประเทศมีทั้งจุดเสนอราคาทองและราคาเดียวกัน ทุกธนาคาร รวมทั้งความเสี่ยง

4. อุปสงค์และอุปทาน
คณะกรรมการทองคำ / พรีเมี่ยมคณะกรรมการและเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงอุปสงค์ในประเทศ กำหนดราคาทองคำของประเทศในเวลานั้น 5 คณะกรรมการราคาจะพิจารณาปริมาณ และราคาของการทำธุรกรรม

4.1 ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกทองคำ
4.2 ร้านทองในไชน่าทาวน์
4.3 ทองคำขายส่ง
4.4 ร้านค้าปลีก Golden
4.5 นักลงทุนทองคำ
4.6 อัตราดอกเบี้ยต่ำ

คนที่สนใจลงทุนในเงิน ในฐานะที่นักลงทุนเข้าใจ ความเข้าใจผิดทุกฝ่ายเสมอค้าเงิน และข้อตกลงระหว่างร้านทองคำเกินปริมาณการซื้อขายโดยนักลงทุนนับสิบ ดังนั้นหากสมาคมประกาศว่าราคาทองคำสูงหรือต่ำกว่าตลาดจริงในต่างประเทศ ฉันจะไปซื้อทองคำขาว ดังนั้นสมาคมจะต้องปรับราคาให้เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการทองที่แท้จริงในตลาด ตามกฎของอุปสงค์และอุปทานกลไกการตลาดจะเคลื่อนไปตามลำพังเช่นเดียวกับถ้าราคาทองคำต่ำกว่าตลาดโลกอย่างมาก จะมีลูกค้าบางรายซื้อเครื่องประดับทองคำเก่าในร้านทองทั่วประเทศ หากคุณขายเงินให้กับผู้ส่งออกต่างชาติต่างก็ง่าย ร้านค้าจะไม่สูญเสียรายได้ส่วนนี้ไป หรือถ้าราคาสูงกว่าราคาในตลาดโลก ผู้นำเข้าทองคำจะขายทองคำเร็ว ๆ นี้ Margin น่าสนใจมาก

นักลงทุนที่สนใจทองสามารถมองเห็นราคาทองคำได้จากต่างประเทศ จากนั้นเราคำนวณสูตรเป็นเส้นตรง ราคาไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของการซื้อขายด้วยเงินจริง สถานการณ์ที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างเช่นวันนี้ พิจารณาข้อมูลข้างต้น ดูตลาดทองคำในประเทศไทย ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ และคุณสามารถทำผ่านกลไกการตลาดได้

ราคาทองคำประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,000.00 19,100.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,231.00 18,661.96 19,600.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,107.90 16,795.76 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 984.80 14,929.57 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 554.00 8,398.64 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 431.00 6,533.96 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,276.00 19,344.16 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,390.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,217.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,214.95
นิวยอร์ค n/a 1,214.76

ราคาทองคำประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ราคาทอง

 

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,100.00 19,200.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,237.00 18,752.92 19,700.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,113.30 16,877.63 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 989.60 15,002.34 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 557.00 8,444.12 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 433.00 6,564.28 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,282.00 19,435.12 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,440.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,220.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,225.40
นิวยอร์ค n/a 1,222.93

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ