ราคาทองคำในประเทศไทยใครเป็นผู้กำหนด? และขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้าง?

ราคาทองคำในประเทศไทยใครเป็นผู้กำหนด? และขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้าง?

สำหรับราคาทองคำในประเทศไทยนั้น ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองคำ( www.goldtraders.or.th ) ประกอบไปด้วย 5 ห้างทอง ได้แก่

 • ห้างทองจินฮั้วเฮง
 • ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง
 • ห้างทองเลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์
 • ห้างทองหลูชั้งฮวด
 • ห้างทองแต้จิบฮุย

ในการกำหนดราคาทองคำ ทางคณะกรรมการฯ ได้ยึดถือหลักประชาธิปไตย และให้การดูแลตลอดช่วงระยะเวลาของการซื้อขาย ราคาทองคำที่ถูกกำหนดขึ้นมานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากราคา Gold Spot บวกหรือลบค่า Premium จากผู้ค้าทองในต่างประเทศ ( และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้น ว่าเป็นสภาวะการนำเข้า หรือการส่งออก ) จากนั้นจึงนำมาคำนวณกับค่าเงินบาท แล้วแปลงหน่วยน้ำหนักจากหน่วยออนซ์ (ounze) ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของไทย คือ บาท โดยการตัดสินใจประกาศราคาทองในประเทศแต่ละครั้งนั้น ทางสมาคมค้าทองคำ จะต้องพิจาราณาองค์ประกอบของ Demand และ Supply ทองคำภายในประเทศเป็นสำคัญอีกด้วย

ตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาทองในประเทศไทย

ตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาทองในประเทศไทย สรุปได้ 4 ตัวแปร ดังต่อไปนี้

1. ราคาทองคำต่างประเทศ (Gold spot)

ราคาทองคำต่างประเทศ (Gold spot) เป็นราคาอ้างอิง ที่ยังไม่ได้มีการบวก หรือลบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการส่งมอบทองคำ เป็นการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบ หากพิจารณาดูตามราคา Gold spot จะเห็นว่ามีทั้งฝั่ง Bid และ Ask ซึ่งก็คือราคารับซื้อ และราคาขายออก นั่นเอง ซึ่งในการซื้อทองคำจากต่างประเทศ ผู้ขายจะใช้ราคา Ask ในการคำนวณ ส่วนเมื่อขายกลับไปยังผู้ค้าทองคำต่างประเทศ จะใช้ราคา Bid ในการคำนวณ และทางสมาคมค้าทองคำ ก็ใช้หลักในการพิจารณาเช่นเดียวกันนี้

2. อัตราค่า Premium ( ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า/ส่งออกทองคำ )

เมื่อมีความต้องการซื้อทองคำจำนวนมากจากผู้สนใจลงทุนในทองคำ และปริมาณทองคำภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ร้านค้าทองจึงจำเป็นต้องอาศัยการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือการซื้อทองคำจากผู้นำเข้า ซึ่งผู้นำเข้าก็ต้องซื้อต่ออีกทอดหนึ่งจากผู้ค้าในต่างประเทศ โดยจะมีการคิดค่า Premium

ซึ่ง ค่า Premium คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อที่นำเข้า หรือส่งออกทองคำ รวมถึงค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าประกันภัยต่างๆ ซึ่งจะถูกกำหนดมาโดยผู้ค้าทองในต่างประเทศ ซึ่งเรียกง่ายๆว่า เป็นต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเข้ามาขายผู้บริโภคในประเทศไทย นั่นเอง

โดยในการคำนวนจะนำราคา Gold Spot บวกค่า Premium เข้าไปด้วย ซึ่งในทางกลับกัน เมื่อมีประชาชนมาขายทองคำแท่ง คืนให้กับร้านทองจำนวนมากๆ ร้านทองจำเป็นต้องทำการขายกลับคืนมาให้กับบริษัทผู้นำเข้า และผู้นำเข้าก็จะทำการขายคืนกลับไปให้กับผู้ค้าทองในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง

ในจุดนี้ต่างประเทศจะใช้ราคา Gold Spot ฝั่ง BID และหักลบค่าใช้จ่าย Premium ในฝั่งขายออกนี้จะเรียกว่า Discount สำหรับสภาวะปกติค่า premium หรือ discount จะอยู่ที่ +1 ถึง 2 เหรียญต่อออนซ์ แต่ในสภาวะผิดปกติ จากการที่ราคาทองคำในต่างประเทศปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างมาก และรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้มีความต้องการซื้อทองคำจากทุกประเทศในโลกพร้อม ๆ กัน

เมื่อมี Demand ในตลาดโลกมาก จะทำให้เกิดการแย่งซื้อ ส่งผลให้มีการปรับขึ้นลงค่า premium และ discount จากผู้ค้าในต่างประเทศอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากเช่นกัน โดยอาจอยู่ในช่วง +10 ถึง 20 เหรียญต่อออนซ์ หรือในบางครั้งอาจสูงถึง +25 เหรียญต่อออนซ์ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก

3. ค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐ

ค่าเงินบาทที่ใช้ในการคำนวณราคาทองคำในประเทศไทย จะใช้อัตราการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ gold spot และมีการใช้ราคาในฝั่ง Bid และ Ask เช่นเดียวกัน และหากมีสภาวะวิกฤตของสถาบันการเงิน แต่ละธนาคารก็จะบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วยเช่นกัน

4. Demand และ Supply ภายในประเทศ

นอกจากคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองคำ จะพิจารณาราคา Gold Spot  ค่า Premium และค่าเงินบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน Demand และ Supply ภายในประเทศอีกด้วย เพื่อที่จะตัดสินใจประกาศราคาทองคำภายในประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาทั้ง 5 คน จะพิจารณาจากปริมาณ และราคาที่เกิดขึ้นในการซื้อขายระหว่าง

 • ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกทองคำ
 • ร้านค้าทองเยาวราช
 • ร้านค้าส่งทองคำ
 • ร้านค้าปลีกทองคำ
 • ผู้ลงทุนทองคำรายใหญ่
 • ผู้ลงทุนทองคำรายย่อย

สรุป

การกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย มิใช่ว่าร้านทองจะซื้อขายกับประชาชนผู้สนใจลงทุนในทองคำเพียงฝ่ายเดียว หากทำความเข้าใจให้ละเอียดแล้ว จะพบว่า ทุกภาคส่วนล้วนมีการซื้อและขายทองคำด้วยกันเองตลอดเวลา และการซื้อขายของร้านค้าทองด้วยกันเอง ซึ่งจะมีปริมาณที่มากกว่าการซื้อขายกับผู้ลงทุนทั่วไปหลายเท่าตัวอีกด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงจากตลาดต่างประเทศมากไป ร้านทองด้วยกันเองจะมีการวิ่งเข้าหาซื้อหรือเทขายกันเอง ส่งผลให้สมาคมค้าทองคำ ต้องปรับราคาให้เหมาะสมในที่สุด เพื่อสะท้อนถึงความต้องการทองคำของตลาดตามความเป็นจริง ตามกฎของ Demand และ Supply กลไกของตลาดดำเนินการไปด้วยตัวของมันเอง

เช่น หากราคาทองของสมาคมค้าทองคำ ประกาศต่ำกว่าตลาดโลกมาก ก็จะมีกลุ่มผู้ตระเวนซื้อทองรูปพรรณเก่าตามร้านทองทั่วประเทศ และขายทองให้ผู้ส่งออกต่างประเทศได้ส่วนต่างผลกำไรโดยตรง โดยไม่ผ่านร้านทองทำให้ร้านทองเสียรายได้ส่วนนี้ไปอย่างเห็นได้ชัด หรือหากมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลกมาก ก็จะมีผู้นำเข้าทองนำทองมาขายให้ร้านทองโดยทันทีเช่นกัน เนื่องจากจะได้กำไรจากค่าส่วนต่างที่มาก

ดังนั้น การที่ผู้สนใจลงทุนในทองคำดูราคา Gold spot จาก Website ต่างประเทศ แล้วนำมาคำนวณตามสูตรตรงๆ ก็จะได้ราคาที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงในการซื้อขายที่มีการส่งมอบทองจริง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า ตลาดค้าทองคำของไทยนั้น เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และสามารถดำเนินไปด้วยกลไกทางการตลาดที่แท้จริง

แหล่งที่มาอ้างอิงจาก เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ

ซื้อง่ายจ่ายคล่องต้องแทงหวยมือถือ

ซื้อง่ายจ่ายคล่องต้องแทงหวยมือถือ

แทงหวยมือถือ

สังคมในบ้านเรานั้นให้ความสำคัญ กับการเล่นหวย ซื้อหวย แทงหวย จะคำไหนก็แล้วแต่ และก็แล้วแต่ใครจะสะดวกเรียก สุดท้ายมันก็คือช่องทางที่ทำให้ผู้คน ได้ลิ้มรสหลากอารมณ์ในวันเดียว มันให้ทั้งความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความสุข ได้ลุ้น ตื่นเต้น และท้าทาย ไหนจะได้รับเงินอีกด้วยเมื่อเราแทงหวยถูก เรียกได้ว่ามีค่อนข้างครบเลยทีเดียว สิ่งนี้จึงทำให้หลายคนเลือกที่จะเข้ามาเล่นอยู่ตลอด แม้ว่าโอกาสที่เราจะชนะรางวัล มันมีน้อยแค่ไหนก็ตามค่ะ ไม่ว่าจะซื้อถูกหรือไม่ถูก ก็ยังมองว่ามันคือเรื่องของการเสี่ยงดวงอีกด้วย ซ้ำจึงไม่ค่อยมีใครเครียดจากการแทงหวยสักเท่าไร เมื่อคนไทยชอบเล่นหวยขนาดนี้ จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดมันมาเรื่อย ๆ จนสามารถแทงหวยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะบนมือถือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้สิ่งที่ชอบมาอยู่ใกล้ตัวมากขึ้น และเชื่อว่าหลายคนน่าจะลองเล่นมันไปบ้างแล้ว

สำหรับการแทงหวยออนไลน์ผ่านมือถือสามารถทำได้ง่ายมาก แถมยังดำเนินเรื่องได้อย่างสะดวกสบาย  อยากซื้อตัวไหนก็ได้ไม่มีเลขอั้น แถมยังได้ราคาที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังไม่ได้มาแค่หวยใต้ดินไทยเท่านั้นนะคะ มันยังมีหวยลาว หวยเวียดนาม หวยมาเลย์ หวยยีกี่ให้ได้ลงเล่นอีกด้วย ใครที่เป็นคอหวยอยู่แล้วน่าจะถูกใจไปไม่น้อยเลยค่ะ อาทิตย์นึงเราสามารถเดิมพันได้ทุกวันเลยค่ะ ใครที่เล่นหวยอยู่เป็นประจำต้องมีสูตรการเล่นอยู่แล้วแหละ ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็สามารถสร้างอาชีพ ให้กับคนที่สนใจได้อยู่เหมือนกัน เป็นการแทงหวยที่ราคาต่ำมาก แต่กลับได้กำไรออกไปด้วยเป็นเงินก้อน ดีไม่ดีวันเดียวเล่นได้เป็นแสนเลยค่ะ แถมยังซื้อง่ายได้ด้วยตัวเองอีกด้วย บิลหนึ่งสามารถกดซื้อได้หลายตัวมากเลยค่ะ

สำหรับใครที่เป็นคอหวยอยู่แล้วเราเชื่อว่ายังไงคุณก็ต้องติดใจอยู่แล้วมันคือสิ่งที่เล่นง่ายมากแล้วก็ได้เงินเร็วด้วย หรือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายมูอยากลองเสี่ยงดวงดูสักครั้ง จะเข้ามาลองเล่นดูก็ได้นะคะ ความหลากหลายของหวยนั้นค่อนข้างมีเยอะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะสายไหนก็เล่นได้อยู่แล้ว แต่ถามว่าการเล่นหวยออนไลน์มันมีเรื่องของความเสี่ยงไหม เรามองว่ามันก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ เนื่องจากว่าการซื้อแต่ละครั้งนั้นเราต้องใช้เงินจริงเดิมพันลงไป เพื่อที่ว่าเมื่อเราซื้อถูกนั้นจะได้เงินกลับมาอีกเท่าตัว แต่ถ้าซื้อไม่ถูกก็เหมือนกับเราเอาเงินไปเล่นเฉย ๆ ค่ะ ดังนั้นคนที่จะมาเล่นก็ต้องมีเงินทุนสำรองด้วยค่ะ แล้วก็ต้องเล่นให้เป็น ไม่ใช่ว่าเลขไหนดังก็กดซื้อตามเขาหมดไม่อย่างนั้นการเล่นของคุณมันจะเกิดการใช้เงินเยอะมากเลยค่ะ พยายามเลือกซื้อตัวที่มั่นใจหรือหวยที่เราอยากเล่นที่สุดจะดีกว่าอย่างน้อยจะได้ประหยัดเงินด้วยค่ะ

เราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเล่นนั้นต้องรู้เปอร์เซ็นต์การชนะของตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่อยากให้ประมาทมากเกินไป การเล่นเท่าที่จำเป็น และเล่นเท่าที่เราไหวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดเป็นอย่างแรก แล้วหลังจากนั้นค่อยต่อทุนจากกำไรที่เราได้มา ไม่อยากให้ลงเล่นเยอะตั้งแต่ครั้งแรก ๆ ที่เล่น เพราะถ้าพลาดไปแล้วเราจะไม่มีเงินทุนมาต่อยอดครั้งถัด ๆ ไปค่ะ แล้วการเล่นก็ควรจะกระจายความเสี่ยงด้วยเพื่อดักช่องทางของหวยเอาไว้ ไม่ว่ามันจะออกตัวไหนเราก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้มากกว่านั้นเองค่ะ

เล่นคาสิโนมือถือ vs บ่อนคาสิโนแบบไหนคุ้มค่าแก่การลงทุน ?

เล่นคาสิโนมือถือ vs บ่อนคาสิโนแบบไหนคุ้มค่าแก่การลงทุน ?

บ่อนคาสิโน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราต่างก็คุ้นหูกันมาเป็นอย่างดีแล้ว มันคือแหล่งรวมเกมเดิมพัน ที่หลากหลายมีตัวเอกให้มากมาย แต่ข้อเสียของมันก็คือ ไม่สามารถเล่นที่ประเทศไทยได้ หากใครที่ต้องการจะเล่นก็ต้องใช้เวลาเดินทางโดยบัสรถรับส่ง หรือเครื่องบินไปยังต่างประเทศที่เปิดให้เล่นอย่างถูกกฏหมาย ถึงจะสามารถเล่นได้อย่างอิสระ และไม่ต้องกังวลอะไร เพราะว่าบ้านเมืองของเขานั้นเปิดบ่อนให้เล่นอย่างถูกกฎหมายเลยค่ะ ส่วนสถานที่ที่นักเดิมพันต่างเรียกว่า สวรรค์ของนักเดิมพันของคงไม่พ้นมาเก๊า ไม่ว่าคุณจะไปพักที่ไหนก็ตาม ก็สามารถลงเล่นมันได้ทั้งหมดเลยค่ะ เรียกได้ว่ามีบ่อนรอบเมืองเลยทีเดียว การที่ประเทศนั้น ๆ สามารถเปิดบ่อนคาสิโนได้ เชื่อไหมว่าว่ามันสามารถสร้ารายได้ ให้แก่คนในประเทศได้อย่างมากเลยค่ะ เพราะนักท่องเที่ยวบางส่วน ก็เข้าไปเพื่อเล่นคาสิโนโดยเฉพาะเลย ถ้าประเทศเราสามารถเปิดได้ ก็จะช่วยให้คนในประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ เนื่องจากมันค่อนข้างให้อัตราการจ่ายที่สูงอยู่พอสมควร

มาดูในส่วนของความแตกต่างระหว่างการเล่นคาสิโนมือถือเทียบกับบ่อนคาสิโนกันบ้างนะคะ คาสิโนมือถือ เป็นการให้บริการเล่นเกมคาสิโนในระบบออนไลน์ผ่านมือถือ ซึ่งสามารถเล่นได้ เหมือนกับเข้าไปนังอยู่ในบ่อนจริงๆ ซึ่งเรามองว่าทางออนไลน์นั้น มีความได้เปรียบสูงมาก เพราะว่ามันให้อิสระในการเล่นได้มากกว่า เราสามารถเข้าออกจากเกมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เนื่องจากเว็บไซต์คาสิโนส่วนใหญ่นั้น เปิดบริการ 24 ชั่วโมงค่ะ แถมยังเป็นการลงทุนที่น้อยอีกด้วย อย่างเกมสล็อตกับบาคาร่าออนไลน์ คุณสามารถเริ่มต้นมันได้ตั้งแต่ 1 บาทเลยค่ะ จึงทำให้เข้าถึงคนในง่ายขึ้นแถมยังเป็นวงกว้างด้วยค่ะ ใครที่กำลังอยากเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้ เราว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีอยู่เหมือนกัน แถมยังพร้อมการเล่นเกมที่หลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสล็อต รูเล็ต บาคาร่า ตกปลา และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละเกมนั้นมันมีจุดเด่นและเอกลักษณ์การเล่นของตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะลงทุนกับอะไร ก็ตามมันก็พร้อมที่จะตอบโจทย์การเล่นของคุณได้ดีเสมอ ขอแค่เล่นด้วยความเข้าใจทุกเกมก็พอค่ะ

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเล่นเกมคาสิโนด้วยระบบออนไลน์บนมือถือ ก็คือมันมีโปรโมชั่นใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ ไม่ต้องมีเงินทุนเยอะก็ยังสามารถต่อยอดการเล่นออกไปได้เรื่อย ๆ ขอแค่ทำตามเงื่อนไขก็รับฟรีเครดิดไปลงทุนได้ฟรีแล้วค่ะ ถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้คนหลากหลายกลุ่มได้มาทำความรู้จักอยู่เหมือนกัน และมันก็ไม่ใช่การเล่นเกมที่น่ากลัวด้วย มันก็คือการหาผลประโยชน์อีกช่องทางเลยค่ะ เราลงทุนน้อยเพื่อหวังกำไรก้อนโต และเกมแต่ละเกมนั้นก็มีสิธีการเล่นของมัน ไม่ได้เล่นยากอะไรเลยค่ะ แต่ถ้าอยากได้กำไรที่ดีก็ต้องเล่นแบบมีสูตรและมีแบบแผนเข้ามาเป็นตัวช่วยด้วย อย่าคิดว่าการเล่นนั้นเพื่อความสนุกสนาน ในเมื่อโอกาสของการทำเงินมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องตั้งใจเล่นมันให้ถึงที่สุดแล้วกำไรที่คาดหวังเอาไว้มันจะตอบแทนเอง

อย่างไรก็ตามการเข้ามาเล่นเกมคาสิโนออนไลน์บนมือถือนั้น ก็ต้องมีความใจเย็นด้วยนะคะ ต้องรู้จักการรอ ต้องรู้ว่าแต่ละอย่างนั้น มีวิธีการทำงานของมันอย่างไรบ้าง เพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมรับมือเอาไว้ให้พร้อม ไม่ใช่ว่าอยากเล่นอยากลงอะไรก็ลุยทันที มันต้องมีแนวความคิดเพื่อที่เราจะได้มาวิเคราะห์ด้วยค่ะ แล้วอีกอย่างการเล่นผ่านมือถือนั้นมีนมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของเกมได้ง่ายกว่าด้วยค่ะ เชื่อว่าใครที่เข้ามาเล่นแล้วต้องสามารถทำกำไรกลับไปได้ด้วยอย่างแน่นอน

คาสิโนมือถือ แพลตฟอร์มมาแรง ที่คอเกมคาสิโนทุกคนต้องเล่น

คาสิโนมือถือ

คาสิโนมือถือ แพลตฟอร์มมาแรง ที่คอเกมคาสิโนทุกคนต้องเล่น

คาสิโนมือถือ
คาสิโนมือถือ

ถ้าพูดถึงเรื่องของการเล่นคาสิโนออนไลน์ ในส่วนของความนิยมในตอนนี้ ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะช่องทางการเข้าเล่นที่เคยเล่นผ่านคอมพิวเตอร์พีซี หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพีซี หรือแม้กระทั่งเครื่อง Mac ก็ตาม วิธีการเหล่านั้นดูเหมือนไม่ค่อยมีใครใช้งานแล้ว เพราะตั้งแต่การที่วงการคาสิโนออนไลน์ มีแพลตฟอร์คาสิโนมือถือเข้ามา ทุกๆ อย่างก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามความทันสมัยทั้งหมด โดยเฉพาะสิ่งที่ทุกวันนี้ ที่ไม่ว่าจะเป็นเซียนคาสิโนเกมประเภทใดก็ตาม แต่เมื่อต้องเลือกใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับเข้าเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ จะต้องเลือกการเล่นในคาสิโนผ่านระบบมือถือไว้เป็นอันดับแรกเสมอ ซึ่งทางเราได้เคยแนะนำในบทความ เกร็ดความรู้ในการเลือกเว็บคาสิโนออนไลน์มือถือ และ ข้อแนะนำในการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บคาสิโนมือถือ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการเลือกและคำแนะนำก่อนเล่นนั้น ดังนั้นคงปฏิเสธไม่แลยจริงๆ ว่า แพลตฟอร์มมือถือกับเกมคาสิโน ที่เหล่าผู้เล่นต่างก็นิยมใช้งานตอนนี้ คือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นกับวงการคาสิโนในบ้านเรา..

เล่นคาสิโนสดบนมือถือ สะดวกกว่าช่องทางเดิมในข้อใดบ้าง

ข้อมูลและเหตุผล ที่ปัจจุบันการเล่นคาสิโนสดบนมือถือกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุผลที่ให้ความสะดวกกว่า ซึ่งเซียนคาสิโนเกมที่ใช้ช่องทางคาสิโนมือถือ จะมีคำตอบที่ตรงกันเสมอว่า เรื่องความสะดวก จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องเลือกช่องทางนี้ แต่วันนี้เราได้สรุปเอาข้อดีทั้งหมดของการเล่นคาสิโนในรูปแบบใหม่มาฝากสมาชิกทุกท่าน จากบทสรุปทั้งหมดในหัวข้อดังนี้

 1. การเล่นคาสิโนมือถือช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเล่นได้มากขึ้น เพราะสามารถพกติดตัวไปเล่นได้ทุกที่
 2. ในขณะเดียวกัน ก็สามารถตอบโจทย์คอคาสิโนที่เวลาน้อย ด้วยผู้เล่นมีโอกาสใช้เวลาเล่นได้ทั้งวัน ตามช่วงเวลาที่สะดวก
 3. เล่นเกมคาสิโนบนมือถือ มีแอปพลิเคชั่นที่ให้ทางเลือก สำหรับคนที่อยากเข้าเล่นโดยไม่ต้องล็อกอินทุกครั้ง
 4. ช่องทางของคาสิโนในมือถือ จะเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 5. มีแอพพลิเคชั่นเสริม เช่น เทคนิคคาสิโนในแอปพลิเคชั่น หรือ โปรแกรมช่วยคำนวณเค้าไพ่ ช่วยให้มีสูตรคาสิโนไว้ช่วยตลอดเวลา

ระบบหลังบ้านที่ทันสมัยของคาสิโนบนมือถือ

และนอกจากข้อมูลข้อดีทั้งหมด ที่เราได้ย่อยมาให้สมาชิกทุกท่านได้ดูความสะดวกสบายของข้อนี้ เราจะมาต่อเนื่องกับเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัย ของระบบหลังบ้านจากคาสิโนเกมบนมือถือ เพราะเว็บคาสิโนออนไลน์ ที่ให้บริการเกมคาสิโนต่างๆ ในตอนนี้ มีการใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมด และบังเอิญว่าระบบอัตโนมัติ ที่เว็บคาสิโนทั่วโลกใช้ จะเข้าใช้งานกันได้สมบูรณ์เต็มร้อย หากใช้งานคาสิโนบนมือถือ ดังนั้นการที่คอคาสิโน หันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นให้เป็นไปตามแพลตฟอร์มใหม่ในวงการคาสิโนแบบนี้ จึงช่วยเพิ่มความสะดวกและทำให้คอคาสิโนเกมได้มั่นใจว่า เกมคาสิโนที่พวกเขาเล่นนั้น จะมีการดูแลอย่างดีจากระบบออโต้ ของแพลตฟอร์มมือถือที่ถูกเลือกมาให้บริการในเว็บคาสิโนอย่างแน่นอน

บทสรุป

ถ้าชีวิตประจำวันของคอคาสิโน ที่มีความจำเป็นจะต้องทำหลายๆ อย่างในวันเดียว เชื่อว่าช่องทางการเล่นคาสิโนผ่านมือถือ คงเป็นวิธีการที่พวกเขาใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ต้องขอเพิ่มเติมเลยว่า หากว่าเป็นการเล่นคาสิโนออนไลน์ ในไลฟ์สไตล์ของเซียนคาสิโนทุกๆ รูปแบบ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเมืองที่ต้องทำงานเป็นประจำ ก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดี หากจะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มของคาสิโนมือถือ เพราะว่าทั้งจากคุณสมบัติ ที่เต็มไปด้วยความสะดวกที่มากกว่าเดิม รวมไปถึงในส่วนของความคุ้มกับเรื่องของการรับเงินโบนัส จากโปรโมชั่นอื่นๆ และที่สำคัญคือมั่นใจได้เลยว่า กับระบบหลังบ้าน ที่มีการดูแลโดยระบบออโต้ทั้งหมด จะทำให้คาสิโนเกมในโลกของการเดิมพันออนไลน์ยุคใหม่นี้ จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คอคาสิโนได้ทำเงินได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาเลยทีเดียว

สามารถโกงสล็อตโดยใช้สูตรได้ไหม

โกงสล็อต

สามารถโกงสล็อตโดยใช้สูตรได้ไหม

 

โกงสล็อต
โกงสล็อต

เมื่อถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องเล่นสล็อตอย่างจริงจังขึ้นมาบ้างแล้ว อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาได้ เป็นเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะกำลังเล่นสล็อตออนไลน์อย่างสนุกสนานอยู่ แต่บางครั้งในชีวิตอาจจะต้องมีเรื่องเงินติดขัดบ้าง ทำให้วิธีการเล่นสล็อตมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหากวนใจในระว่างที่เล่นสล็อตแน่นอนค่ะ เพราะว่าการเล่นสล็อตออนไลน์ คุณสามารถใช้หลักการหลายอย่างเข้ามาช่วยหรืออาจจะใช้สูตรสล็อตเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองถูกรางวัลเพิ่มขึ้นก็ได้ ด้วยการใช้หลักการเข้ามาช่วยย่อมดีกว่าแน่นอนค่ะ แต่สำหรับบางคนแล้วอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ เพราะว่าต้องการอยากจะสร้างรายได้แบบทางลัดเกินไป ด้วยใจที่คิดไม่ซื่อ เลยอยากจะหา กลโกงเพื่อเอาชนะสล็อตออนไลน์ ซึ่งการใช้กลโกงอาจจะได้ผลสำหรับบางคนแน่นอนค่ะ แต่การใช้หลักการแบบนี้เชื่อว่าคุณอาจจะอยู่ในวงการสล็อตไม่ได้นานแน่นอน แถมคุณอาจจะต้องโดนแบนจากวงการนี้ไปเลยก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณหาวิธีการในการเอาชนะอย่างถูกต้องจะส่งผลดีในระยะยาวกว่าแน่นอนค่ะ

คนที่คิดจะโกงเกมสล็อตอยู่ได้นานไหม

 

เมื่อเราได้ลองเปรียบเทียบระหว่างคนที่คิดจะโกงสล็อตออนไลน์แล้วนั้นพบว่าได้อยู่ในวงการสล็อตไม่ได้ยาวนานนัก เพราะถึงยังไงการเล่นเกมสล็อตออนไลน์จะต้องเล่นผ่านระบบออนไลน์ที่มีการระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแทนอยู่แล้ว จึงไม่สามารถใช้กลโกงได้เรื่อย ๆ กลโกลในตอนนี้มีออกมาอย่างแพร่หลายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเรียนกลโกงสล็อต การโกงสล็อตได้ในพริบตา หรือจะเป็นการแจกสูตรโกงเงิน ถ้าคุณไปเห็นแบบนี้อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดนะคะ เพราะว่ายังไงก็ตามไม่สามารถมีกลโกงสล็อตได้แน่นอนค่ะ เพราะเกมสล็อตออนไลน์ ถึงตั้งค่าและติดตั้งเอาไว้อย่างรัดกุมและมีแบบแผนที่ชัดเจนอยู่แล้ว หมายความว่าในระบบสล็อตออนไลน์ได้มีการตั้งค่าเอาไว้ด้วยระบบ RNG คือเป็นตัวสุ่มที่มั่นคง แต่จะไม่มีการสุ่มสัญลักษณ์ที่ซ้ำกันอย่างแน่นอน เมื่อมีคนใช้สูตรโกงจะทำให้ระบบทำงานผิดพลาดลรับรู้ได้เลยว่าตอนนี้ระบบกำลังถูกรบกวนอยู่ ทำให้มีการแจ้งเตือนไปยังค่ายเกมอย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบเลขที่ IP ได้เลยว่าใครเป็นผู้เข้าใช้งานอยู่ ชื่ออะไรบ้าง และตำแหน่งที่อยู่สามารถตรวจจับได้ทันทีเลยค่ะ

ใช้สูตรโกงสล็อตได้ไหม

 

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณคิดที่จะใช้สูตรโกงสล็อต ไม่แนะนำนะคะ ให้คุณลองใช้วิธีที่สุจริตจะดีกว่า อย่างเช่นการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเล่นสล็อตออนไลน์ที่จะสามารถเอาชนะสล็อตออนไลน์ได้อย่างโปร่งใสมากที่สุด ถึงแม้ว่าเล่นในช่วงแรก ๆอาจจะได้เงินน้อยก็จริง แต่เชื่อว่าถ้าคุณสามารถจับทิศทางของสล็อตออนไลน์ได้แล้ว คุณจะสามารถเอาชนะสล็อตได้แน่นอนค่ะ ให้คุณลองศึกษาเกี่ยวกับการปั่นสปินดูด้วยนะคะ เพราะถ้าคุณได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วคุณจะสามารถจับทางการเอาชนะสล็อตออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะ คุณสามารถดูออกได้เลยว่าควรที่จะหมุนสปินในตอนไหนบ้าง นอกจากนี้ถ้าคุณสามารถวิเคราะห์เกมออกได้แล้ว คุณจะมองเห็นว่าเวลาที่คุณลงเดิมพัน ในแต่ละตานั้นคุณจะต้องลงเดิมพันด้วยเงินทุนเท่าไหร่ด้วย เมื่อคุณดูออกว่าในตานี้คุณจะได้รางวัลแน่นอน คุณจะสามารถลงเงินเดิมพันเพิ่มขึ้นได้ เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นด้วยนั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วการเล่นด้วยวิธีที่สุจริตนั้นดีกว่าแน่นอน เพราะช่วยสร้างรายได้แบบระยะยาวให้คุณได้ด้วย การสร้างรายได้แบบระยะยาวจะทำให้คุณนั้นมีวิธีการสร้างรายได้เรื่อย ๆ ได้อีกด้วยดีกว่าการใช้กลโกลแน่นอนค่ะ เพราะเมื่อถูกจับได้จะไม่ใช้แค่โดนแบนเท่านั้นอาจจะต้องโดนกฎหมายเล่นงานด้วยนะคะ

4 เรื่องพิจารณาในการซื้อหวยออนไลน์ที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่

มือใหม่ซื้อหวยออนไลน์

4 เรื่องพิจารณาในการซื้อหวยออนไลน์ที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่

มือใหม่ซื้อหวยออนไลน์

หากจะบอกว่าทุกวันนี้ใคร ๆ ต่างก็เล่นหวยคงไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะตั้งแต่เด็กเราก็ได้ยินคำนี้มาเลย แถมยังมีคนให้ความสนใจมาถึงทุกวันนี้แต่ความเปลี่ยนแปลงของหวยก็ต้องแปรเปลี่ยนตามยุคสมัยของมันด้วย เมื่อก่อนเราอาจจะซื้อหวยตามตัวแทนของหมู่บ้านหรือในชุมชนอะไรก็ว่าไป แต่ในปัจจุบันการเล่นหวยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะมันถูกพัฒนามาให้สามารถซื้อหวยออนไลน์ อยู่บนมือถือหรือบนอินเตอร์เน็ตนั้นเอง ทำให้ขยายฐานผู้เล่นได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วงแรกที่มีการเปิดมานั้นส่วนใหญ่ผู้เล่นก็คงเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนี่แหละเพราะคล่องกับการใช้ต่ายเงินผ่านมือถือมากกว่าวัยอื่น ๆ แต่เมื่อเห็นว่าเล่นแล้วเวิร์คได้ผลที่ดีก็เกิดการส่งต่อขึ้นเรื่อยทำให้ผู้เล่นหวยกลายเป็นคนที่กลุ่มไปแล้ว แต่ความยากง่ายของมันนั้นก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลในส่วนนี้มาแชร์ให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจเล่นว่าแท้จริงแล้วการเดิมพันหวยออนไลน์นั้นมันเข้ากับสไตล์ของเราจริงหรือเปล่า จะเวิร์คอย่างที่คนอื่นเล่ากันมาหรือไม่ ไปดูกันได้เลยค่ะ

การเลือกเลือกเว็บไซต์ซื้อหวยออนไลน์

อย่างที่แรกที่เราจะพูดถึงคือเลือกเว็บไซต์ซื้อหวยออนไลน์ ต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละเว็บไซต์นั้นไม่ได้ถูกสร้างมาจากคนเดียวกัน แต่มันคือการจากมาจากหลาย ๆ องค์กรแล้วแต่เจ้าของจะจ้างให้ทำเว็บ ดังนั้นความยากง่ายของการใช้งานจะอยู่ที่การออกแบบ บางเว็บก็ออกแบบได้สวยงามกราฟิกปังภายนอกโอเคหมดแต่พอเราจะใช้งานกับทำให้เป็นเรื่องยุ่งยาก หาปุ่มเดิมพันไม่เจอบ้างล่ะ ลงจำนวนผิดบ้างล่ะ ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์ที่มีการออกแบบเรียบง่ายไม่หวือหวามากนักกลับทำระบบของการใช้งานได้เข้าที่เข้าท่ามากกว่า ซึ่งจุดนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เล่นชอบแบบไหนสามารถเลือกเล่นได้ตามที่ต้องการเลยค่ะส่วนตัวมองว่าการเลือกเว็บไซต์ที่เล่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ไม่อยากให้มองแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ต้องมองถึงภาพรวมการใช้งานของมันด้วย เพื่อไม่ให้ตัวเราเกิดความสับสนระหว่างการเดิมพันนั้นเองค่ะ

การโอนเงิน

ถัดมาเป็นเรื่องของการโอนเงินซึ่งจุดนี้ก็คงต้องยอมรับตรง ๆ เลยว่ามีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเพราะบางเว็บไซต์มันไม่ได้จบอยู่ที่การโอนเงินเข้าแล้วเล่นได้เลย แต่เราต้องแจ้งพนักงานด้วยเพื่อให้เขาเช็คยอดของเราเข้าสู่ยาเซอร์แล้วจึงทำการเดิมพันได้ ส่วนเวลาถอนเงินก็เช่นเดียวกันต้องแจ้งกับทางฝั่งพนักงานก่อนทุกครั้งว่าเราจะโอนเท่าไรเพื่อที่เขาจะได้โอยใส่บัญชีที่เราสมัครไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเรามองว่าเป็นผลดีต่อผู้เล่นแม้ว่าจะมีอะไรซับซ้อนก็ตามเพราะมันแสดงถึงความปลอดภัยที่เขาบริการให้เราค่ะ เพื่อมีคนมาแอบอ้างจะได้รู้ตัวทันด้วย

ความสะดวกสบาย

มาดูในส่วนข้อดีบ้างดีกว่าค่ะซึ่งมันก็คือความสะดวกสบายนั้นแหละเราสามารถใช้งานตลอดเวลาแล้วอีกอย่างไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ยังสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อง

เงินเดิมพันที่ให้สูงกว่าปกติ

ถัดมาคือเรื่องของเงินเดิมพันที่ให้สูงกว่าปกติ ทำให้ผู้เล่นกล้าที่จะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพราะได้มาแต่ละครั้งนั้นเป็นก้อนโตเลยก็ว่าได้ ส่วนเรื่องกติกาการซื้อหวยไม่ต้องกังวลค่ะเหมือนทั่วไปที่เคยซื้อเลยเพียงแต่เราต้องเป็นคนกรอกข้อมูลเองเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดิมพัน ตัวเลขที่ต้องการซื้อ รวมไปจนถึงประเภทของหวยที่ต้องการจะเดิมพัน ซึ่งเราต้องเช็คให้ดี ๆ ด้วยนะคะว่าลงถูกช่องหรือเปล่าไม่อย่างงั้นต่อให้ซื้อถูกก็อาจจะพลาดเงินรางวัลไปได้เช่นเดียวกัน

ราคาทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 28,000.00 28,100.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,814.00 27,500.24 28,600.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,632.60 24,750.22 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 1,451.20 20,000.19 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 816.00 12,370.56 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 635.00 9,626.60 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,880.00 28,500.80 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 16,410.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,751.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,754.55
นิวยอร์ค 1,770.80 1,767.70

ราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ ( www.goldtraders.or.th )

ราคาทองคำประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

 

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 27,650.00 27,750.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,791.00 27,151.56 28,250.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,611.90 24,436.40 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 1,432.80 21,721.25 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 806.00 12,218.96 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 627.00 9,505.32 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,856.00 28,136.96 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 16,060.00 16,100.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,741.65
ลอนดอน PM FIX n/a 1,737.15
นิวยอร์ค 1,726 1,722.90

วิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ราคาทองคำ

จากตารางราคาทองคำประจำวัน จะเห็นว่า ในช่วงนี้ ราคาทองคำแท่ง 96.5% จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ช่วง 27,650 – 28,150 บาท ต่อบาททองคำ ซึ่งในวันนี้ (30 กันยายน 2564) ราคาทองคำได้ปิดที่ราคา 27,750 บาท ต่อบาททองคำ ดดยมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 50 บาท หากเทียบกับราคาทองคำที่ได้ปิดลงไปในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับราคาทองคำในช่วงนี้ ก็ได้แก่

 • เรื่องของสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งผิดกฏหมายในประเทศจีน โดยธนาคารกลางจีน ไม่รองรับการทำธุรกรรมทางด้านการเงินของสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงแพลตฟอร์มที่เปิดให้ซื้อ ขาย สกุลเงินดิจิทัลด้วย เพราจีนถือว่าไม่ถูกกฏหมาย และจะกวาดล้างให้หมดด้วย
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถือเป็นวันชาติของประเทศจีน (Golden Week) โดยจะมีการประกาศเฉลิมฉลองและหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2564 ทำให้ปริมาณการซื้อขายทองคำอาจจะลดลงไปด้วย
 • บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ของจีน ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้กับนักลงทุนในสหรัฐฯ
 • การตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.50% ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดวงดี ถูกหวย แต่ซวยได้แบงค์ปลอม

ถูกหวย

ดวงดี ถูกหวย แต่ซวยได้แบงค์ปลอม

ถูกหวย

เอาแล้วไง! ถูกหวย แต่ซวยได้แบงค์ปลอม… มันกลับมาอีกแล้วค่ะ กับเรื่องของธนบัตรปลอม เงินปลอม ถึงเราจะเห็นข่าวแบบนี้ ออกประกาศกันโครมๆ แต่ปัญหานี้ก็ไม่เคยหมดไปสักที ตอนแรกแอดมินก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะ คิดว่าคงไม่ซวยโดนเองแน่นอนเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างระวัง แต่ไม่กี่วันมานี้เห็นเพื่อนในเฟสบุ๊ค ของตัวเองโพสต์ว่าได้เงินปลอม จากการซื้อของกันหลายคนเลย และก็มีคนนึงเขาซื้อหวยใต้ดินแล้ว เจ้ามือจ่ายเงินปลอมให้ แอดมินก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ มาแชร์ให้เพื่อนๆ ชาวหวยได้ฟังกันค่ะ

ปกติแล้วเพื่อนๆ ซื้อหวยกันแบบไหน? โดยส่วนตัวแอดมินซื้อหวยออนไลน์ ก็เลยไม่ต้องเจอกับปัญหาแบงค์ปลอมให้ปวดหัว ที่จริงก็ไม่ใช่แค่การซื้อหวยหรอกนะคะ ที่เปลี่ยนมาซื้อแบบออนไลน์ พวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนไปถึงค่ากับข้าว ทุกวันนี้แอดมินก็จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือไม่ก็โอนผ่านแอปฯ ธนาคารทั้งนั้น อ่อ! แล้วก็มีแอปเป๋าตังด้วย ทุกวันนี้แทบไม่ต้องกดเงินสดออกมาใช้เลยล่ะ เอะอะรูด เอะอะโอน แต่ข้อเสียคือมันสะดวกจนบางครั้งก็รูดเพลิน โอนเพลิน จนเงินเดือนไม่พอใช้นี่สิ แต่ก็ชื่นใจมาหน่อยเพราะทุกเดือนเงินส่วนหนึ่งจะอยู่ในหวยออนไลน์ ใช่ค่ะ แอดมินเป็นชาวหวยเต็มตัว ต้องซื้อทุกงวดถูกไม่ถูกค่อยว่ากัน

กลับมาที่เรื่องของแบงค์ปลอม คือทุกวันนี้ถึงเราจะระวังกันแค่ไหนก็มีโอกาสพลาดกันได้ เพราะมันทำปลอมได้เหมือนจริงมาก คือแบบเนียนสุดๆ ถ้าไม่สังเกตดีๆ คือไม่รู้แน่ๆ และที่ว่าเจ้ามือหวยจ่ายเงินให้ลูกค้าที่ถูกด้วยแบงค์ปลอมก็เพราะว่าเขาแยกไม่ออกเหมือนกัน รับทอนมาอีกทอดจนไม่รู้แล้วว่าต้นทางมันอยู่ตรงไหน แล้วมันก็ระบาดไปทั่วประเทศเลยนะคะไอ้แบงค์ปลอมเนี่ย แล้วที่พีคสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือข่าวที่โคราช ที่ว่าคนไปกดเงินที่ตู้ ATM แล้วได้แบงค์ปลอมมาด้วย นี่ขนาดกดจากตู้ยังได้ของปลอม ไม่ต้องพูดถึงที่เราจ่ายกันเองเลยนะคะนี่ เรื่องซาไปพักนึงก็จะกลับมาเป็นกระแสอีก ส่วนใหญ่ที่เห็นกันบ่อยก็จะเป็นแบงค์ร้อยกับแบงค์พันนี่แหละปลอมบ่อยสุด แล้วเพื่อนๆ คิดดูว่าถ้าเราถูกหวยแต่เงินที่ได้เป็นของปลอม เราจะอยากร้องไห้แค่ไหนกันเนี่ย จะเอาไปแลกคืนคนที่จ่ายให้หรอ เชื่อเถอะว่าเขาไม่รับหรอกค่ะ ถ้าเป็นเงินไม่กี่ร้อยก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นพันเป็นหมื่นนี่มีเข่าทรุดแน่ๆ กินไม่ได้นอนไม่หลับไปสักพักเลยล่ะ

แต่ปัญหานี้จะคลี่คลายลงไปได้อย่างง่ายดาย ถ้าเพื่อนๆหันมาแทงหวยออนไลน์เหมือนกับแอดมิน ที่ไม่เคยกังวลกับเรื่องแบงค์ปลอมเลย เพราะเราไม่ต้องรับเงินสด ต่อให้ระบาดกี่รอบ เหมือนเป๊ะแค่ไหน เราจะอยู่เหนือปัญหานั้นค่ะ ใครบอกว่าซื้อหวยในเว็บแล้วไม่ดี มีแต่คิดไปเองทั้งนั้น อย่างการที่แอดไม่ตกเป็นเหยื่อแบงค์ปลอมส่วนหนึ่งก็เพราะซื้อหวยแบบไม่ต้องจ่ายเงินสดนี่แหละ ไม่ต้องเสี่ยงเจอเงินทอนปลอมๆ บางทีทอนขาดทอนเกินก็มี แต่ถ้าเป็นหวยในเว็บการคิดคำนวณเงินก็จะเป๊ะเว่อร์เพราะใช้ระบบ AI

แทงหวยแบบปลอดภัยไม่ใช่เรื่องยากหวยออนไลน์ปลอดภัย มั่นใจได้เงินจริง นอกจากซื้อหวยในเว็บจะช่วยลดปัญหาที่แอดพูดถึงข้างบนได้แล้วนะคะ ยังเป็นวิธีแทงหวยที่สะดวก ง่าย มีความปลอดภัยสูง นั่นจึงเป็นสาเหตุที่แอดนำเสนอการแทงหวยแบบนี้ให้เพื่อนๆ ชาวหวยได้เห็นกันทุกคน และสำหรับใครที่ชอบความรวดเร็วทันใจกับการซื้อหวย ขอแนะนำ หวยยี่กี เพราะเป็นหวยที่เพื่อนๆ ซื้อได้ทั้งวันเลยค่ะ

สูตรเลขเด็ด สำหรับคอหวยที่อยากได้ฟรีๆ ส่งถึงที่สะดวกสบาย

สูตรเลขเด็ด

สูตรเลขเด็ด สำหรับคอหวยที่อยากได้ฟรีๆ ส่งถึงที่สะดวกสบาย

สูตรเลขเด็ด
เคยคิดมั้ยครับว่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ตอนนี้ จะทำให้วงการหวยออนไลน์นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหน ถ้าทุกท่านนึกไม่ออก เอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราก่อนเลยครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ กับหัวข้อของเราในวันนี้เลย สูตรเลขเด็ด ที่ประมาณว่าส่งมาถึงมือของเราแบบที่เราไม่ต้องเข้าไปหา ไม่ต้องเสิช ไม่ต้องไปค้นหาเลขเด็ดสำนักไหนๆเลยให้ลำบาก เลขเด็ดที่ส่งเข้าข้อความของคุณ และที่สำคัญคือส่งฟรี ไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนอะไรจากคุณเลย สิ่งนี้คือเลขเด็ดที่เป็นตัวอย่างแรกที่จะอธิบายหัวข้อของวันนี้ให้ทุกท่านฟังได้ครับ

1.ใช้เลขเด็ดจากแอพพลิเคชั่นเลขเด็ด

ลองนึกดูดีๆครับว่า ในฐานะที่ทุกท่านนั้นเล่นหวยออนไลน์กันมานานขนาดนี้ ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของหวยออนไลน์ได้คุ้มค่าพอหรือยัง ถ้าคุณยังไม่ได้ลองใช้วิธีการค้นหาเลขเด็ดจากแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น แสดงว่าคุณยังไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มครับ ต้องรีบกลับไปเสิชหาแอพพลิเคชั่้นเลขเด็ด ในแอพสโตร์หรือเพลย์สโตร์ในตอนนี้เลย เพราะว่าในนั้นคือขุมสมบัติในยุคไอทีที่กำลังครองโลกอยู่ตอนนี้ ยุคไอทีที่กำลังกลืนโลกคนเล่นหวยไป แต่คุณกลับยังไม่รู้ตัวเลยว่าจะใช้ประโยชน์จากยุคนี้ยังไง ในแอพพลิเคชั่นเลขเด็ด ตอนนี้แอดมินนับๆดูแล้ว ปรากฏว่านับไม่หมดครับ เพราะน่าจะมีเป็นพันๆแอพพลิเคชั่นเข้าไปแล้ว มิหนำซ้ำ ยังเป็นแอพพลิเคชั่นจากสำนักหวยที่มีตัวตนจริง สำนักหวยเลขเด็ดม้าสีหมอก เลขเด็ดไทยรัฐ เลขเด็ดคำชะโนด เลขเด็ดพญานาค และอื่นๆอีกมากมาย ได้ย่อให้กลายเป็นแอพพลิเคชั่นบนจอมือถือของเพื่อนๆ ซึ่งก็มีแบบนี้มานานหลายปีแล้วด้วยซ้ำ แต่คงจะมีแต่คุณเท่านั้นที่ยังไม่รู้ตัวว่า ทุกวันนี้ในมือถือ ก็ถือว่าเป็นการยกเอาสำนักเลขเด็ดไปไว้ในนั้นทั้งหมดได้แล้ว และเขาใช้กันไม่รู้ไปถึงไหนแล้วด้วยครับ

2.เลขเด็ดจากป้าข้างบ้าน

เอาหละครับ ถ้าคุณยังไม่ถนัดกับการเข้าใช้ความทันสมัยในวงการหวยออนไลน์ เรามีอีกตัวเลือกนึง สำหรับคอหวยสายวินเทจ หรือสายโบราณดั้งเดิมก็ตามแต่ ซึ่งเรากำลังจะบอกว่านี่คือเลขเด็ดที่ถือว่าแม่นไม่ใช่น้อย และช่วยสร้างรายได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กับคอหวยทั่วประเทศมานานแสนนาน นั่นก็คือคุณป้าคุณยาย คุณน้า คุณอาหรือใครก็ตาม ที่เป็นเพื่อนบ้านคุณครับ ทุกท่านคงลืมไปว่าคนในยุคเก่า ที่มีอายุตั้งแต่ 50 60 ขวบขึ้นไปนั้น พวกเขาจะมีความถนัดเป็นพิเศษกับการเล่นหวยใต้ดินหรือหวยรัฐบาล แล้วสถานที่ที่พวกเขาไปเอาเลขเด็ดมา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติล้ำค่าที่ทุกวันนี้ หาแทบไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เลขเด็ดจากสำนักหวยในกลางป่าเขาไกลโพ้น หรือแม้แต่ต้นไม้แถวบ้าน ถ้าได้เลขเด็ดมาแทงหวยแล้วได้กำไรเท่ากัน อันไหนคือสิ่งที่คุณอยากจะไปหามากกว่าครับ ก็ต้องใกล้บ้านจริงมั้ยครับ นี่แหละครับคือประโยชน์ของคนสูงอายุข้างบ้าน มั่นใจเลยครับว่า ร้อยละ 80 ถ้าเข้าไปถามพวกเขา พวกเขาจะแนะนำเลขเด็ดให้กับทุกท่านได้เป็นสิบๆตัว อยากได้แบบไหน คลังความรู้จะอยู่ในความทรงจำของคุณรุ่นเก่าเหล่านี้มากมายครับ เพราะฉะนั้นเลขเด็ดป้าข้างบ้าน คือคำตอบสำหรับเซียนหวยสายชิลที่ไม่อยากไปหาเลขเด็ดเองครับ

3.เลขเด็ดจากความฝันคุณเองไง

อันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ เพราะมันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะได้เลขเด็ดมาง่ายๆ ความฝัน และไม่ใช่ความฝันของเซียนหวยหน้าไหน แต่เป็นของคุณเองเท่านั้นครับ เพราะเราอยากได้เลขเด็ดมาจากตัวเราเอง ทำไมเราต้องไปหาจากที่อื่นหละครับ เพราะในเมื่อเราก็มนุษย์คนนึงเหมือนเซียนหวยเก่งๆในประเทศ เขาฝันได้ เราก็ฝันได้ ในเมื่อเราไม่อยากจะหาให้เสียเวลา ก็เอาความฝันของเรานี่แหละครับ ให้มันกลายเป็นประเด็นสำหรับการได้มาของเลขเด็ดกันไปเลย อยากเล่นหวยออนไลน์ประเภทไหน ไม่ต้องห่วงครับ ทุกครั้งก่อนนอนและตอนตื่น ลองพยายามนึกถึงเลขเด็ดไว้ครับ รับรองว่าถ้านอนหัวถึงหมอน เลขเด็ดเหล่านั้นจะมาบอกคุณถึงในฝันในตอนที่คุณกำลังนอนหลับสบายอยู่บนเตียงของคุณเองเลยครับ อยู่ที่คุณแล้วครับว่าจะจดจำความฝันแล้วมาตีเลขเด็ดยังไง เทคนิคตีเลขเด็ดจากความฝันก็มีเยอะแยะครับ ว่างๆลองไปศึกษากันไว้ คุณอาจจะรวยถูกหวยออนไลน์จากฝันตัวเองนี่ก็ได้ครับ

ฝากถึงคอหวยที่ชอบเลขเด็ดฟรี

ก่อนจะจากกันไปนะครับ เราก็ต้องทิ้งท้ายเลยว่า ทั้งสามทริคนั้น คือข้อมูลที่ไม่ว่ายังไงก็ตาม จะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จของการสร้างรายได้จากหวยออนไลน์ และรับรองเลยว่าคุณจะพอใจกับการได้เลขเด็ดเหล่านั้น คุณจะพอใจกับการที่ได้กำไรจากเลขเด็ดเหล่านั้น เพราะทั้งหมดมันคือความสามารถของคุณเอง คุณใช้เทคนิคที่เราแนะนำแล้วคุณไปต่อยอดกันเอง มันจะเปลี่ยนจากความขี้เกียจของคุณ แล้วทำให้คุณกลายเป็นเซียนหวยออนไลน์ที่มีความสามารถคนนึงเลยก็ได้นะครับ